Allmän Integritetspolicy för Premium

Premium värnar individens personliga integritet och värdesätter att individens personuppgifter behandlas på ett säkert och korrekt sätt som uppfyller kraven för personuppgiftsbehandling enligt tillämplig lag. Genom denna Integritetspolicy avser Premium informera den behandlade om Premiums hantering av dennes personuppgifter. I fall att du på något sätt ska lämna personuppgifter till oss på Premium uppmanar vi dig därför till att först läsa igenom denna Integritetspolicy.

Integritetspolicyn har upprättats för att de som har en relation med Premium ska vara väl insatta i hur Premium behandlar personuppgifter. Individer som har en relation med Premium kan vara, men är inte begränsade till, kunder, anställda, leverantörer och andra intressenter. Premium utvecklar och driftar databaser och Integritetspolicyn reglerar hur personuppgifter behandlas i verksamheten.

Premium behandlar bara sådana personuppgifter om dig som Premium har en laglig grund att spara. Bland dessa uppgifter kan även eventuella känsliga uppgifter och personnummer förekomma. Personuppgifterna gallras så snart personuppgiften blir inaktuell och ändamålet för behandlingen har upphört. För att förhindra att några personuppgiftsincidenter ska inträffa, eller på annat sätt minska risken att personuppgifter förloras, har Premium vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska skyddsåtgärder.

Premium kan komma att lämna ut personuppgifter till den behandlade själv, företag som Premium har en affärsrelation med, samt till tredje part. I vissa fall kan Premium lämna ut personuppgifter till en sådan part som befinner sig utanför det Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet (EES) och personuppgifterna kan därför komma att behandlas utanför EES. Premium delar bara personuppgifter med företag i tredje land som har en adekvat skyddsnivå.

Som person som har fått eller kan få sina personuppgifter behandlade har du alltid rätt att kostnadsfritt, efter en skriftlig ansökan till Premium, få besked om vilka av dina personuppgifter som Premium behandlar, och vad vi har för ändamål med behandlingen. Du kan också begära att Premium raderar eller rättar personuppgifter om dig som Premium behandlar. Du har vidare rätt att begära att dina uppgifter inte behandlas för direktmarknadsföringsändamål. Du har även rätt att få del av dina uppgifter i ett maskininläsbart format (eller om det är tekniskt möjligt, att få uppgifterna överförda till en tredje part som du anvisar). Är du missnöjd med behandlingen kan du lämna in ett klagomål till tillsynsmyndighet. I Sverige är det Datainspektionen (www.datainspektionen.se).

Personuppgiftsansvarig är Premium AB, 556549-3292, Flöjelbergsgatan 20c. Det innebär ansvar för den behandling som sker avseende personuppgifter. Har du några frågor eller synpunkter gällande Integritetspolicyn eller om personuppgiftsbehandlingen i övrigt kan du kontakta oss på info@premium.se.

Copyright (c) 2021 Premium System AB. Alla rättigheter reserverade.