/, Premium System, Uncategorized/Premium System bygger ipad-lösning för WAG-studien

Premium System bygger ipad-lösning för WAG-studien

WAG-studien (Women and Alcohol i Göteborg) från Enheten för socialmedicin och epidemiologi (EPSO) vid Göteborgs universitet är en studie som gjorts var femte år sedan 1990. I senaste omgången som nyligen avslutades genomfördes digitalt för första gången. Tidigare data från studien har använts till många artiklar men också inom flera doktorandprojekt.

De ca 800 intervjuerna i senaste omgången har genomförts både som kortare uppföljningsintervjuer på telefon och som djupintervjuer hemma hos de deltagande kvinnorna.

Det unika enkätsystemet för projektet byggdes med den mobila klienten FileMaker GO. Svaren från intervjun matas in på ipad och efter avslut skickas svaren in, synkroniseras och samlas upp på en server. Från servern skickas datan vidare för analys i SPSS.

Den automatiserade överföringen av intervjuresultaten har underlättat för projektet. Tidigare enkäter som genomfördes på papper matades in manuellt – en process som tog mycket tid och resurser i anspråk. Det digitala flödet från enkät till analys ger förutom enklare hantering också färre fel.

Läs mer om WAG-studien här: WAG – Women and alcohol in Gothenburg

 

2015-10-30T11:13:58+00:00