Mobile inspector – egenkontroll lagerinredning / utrustning mm

Mobile inspector är ett professionellt verktyg för som sedan flera år används för egenkontroller/ besiktning av utrustning såsom tex pallställ / lagerinredning enligt gällande SS EN-standard, Arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöverkets föreskrifter.

Mobile inspector bistår egenkontrollanten att tydliggöra de krav som finns angivna i:
• AFS 2006:4 ”Användning av arbetsutrustning”
• AFS 1981:15 ”Skydd mot skada genom ras”
• AFS 2001:1 ”Systematiskt arbetsmiljöarbete”

Besiktningen kan ske var som helst utan koppling till internet och tar dokumentationen till en helt ny nivå.

För mer info och kostnadsfri demonstration

Ring Jan Book på 070-891 91 71

Mervärden för både besiktningsman och anläggningsägare

Mobile inspector är ett lättanvänt besiktningsverktyg som kraftigt förenklar besiktning/kontroll av lagerinredningar. Applikationen fungerar offline dvs oavsett var i lagerlokalen man befinner sig även där man inte har möjlighet att nå internet.
Besiktningen utförs enligt ”trafikljusprincipen”. Det innebär att Grön anmärkning = kräver ingen åtgärd, Gul anmärkning = kräver åtgärd inom 4 veckor, Röd anmärkning = kräver omedelbar åtgärd. Denna enkla princip ger snabbt en bra översikt över lagerinredningens status.
Den färdiga rapporten uppdelad enligt färgerna ovan visar sedan tydligt i detalj vilka eventuella brister som upptäckts och anläggningsägaren kan med fördel använda rapporten som underlag för reparatörer.
Systemet ger inspektören alla de vanligaste felkoderna för besiktningen. Det finns även fritextrader som gör det möjligt att beskriva bristens art. Var och hur bristen ser ut går också att dokumentera med hjälp av din iPad-kamera.
Oavsett vilken standard som lagret är uppfört enligt kommer besiktning att kunna utföras i enlighet med Arbetsmiljöverkets föreskrifter. Läs mer nedan.
Mobile inspector hjälper såväl inspektören som anläggningsägaren att hålla reda på när nästa besiktning/kontroll ska ske. (var 12:e månad).
Varje inspektör har sina kunder/uppdrag skyddade från insyn (ingen annan “Mobile Inspector”-användare kan se dina besiktningar/kunder).

Mobile inspector – anläggningsägarens trygghet

Ansvaret för ett lagers säkerhet, användning och driftförhållanden åligger användaren av lagret. Användaren skall förvissa sig om att de personer som arbetar med lagerhanteringen har erforderlig kunskap och vet vad de har att iaktta för att undgå riskerna i arbetet.
Nästan alla skador på lagerinredningar orsakas av den mekaniska hanterings-utrustning som rör sig i eller omkring lagerinredningen.
Varje skada minskar lagerinredningens brottlastkapacitet i någon grad och urholkar därmed tillverkarens säkerhetsfaktorer.
Användaren ska vara medveten om detta och förstå behovet av noggrann övervakning av lagerinredningen för att säkerställa att alla skador identifieras och åtgärdas omedelbart på lämpligt sätt.

Det är dessa krav som Mobile inspector adresserar.

I Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2006:4 anges tydligt i 17-21 §§ att arbetsutrustning som slits eller åldras skall genomgå regelbundna kontroller.

Arbetsgivare skall därmed ha rutiner för att fortlöpande kontrollera att lagerinredningen inte har förändrats eller skadats så att risk för olycka föreligger, vilket också framgår av 8 § i AFS 2001:1 om Systematiskt arbetsmiljöarbete.

I enlighet med 5 § i AFS 2001:1 skall företaget ha rutiner där det klart framgår hur frekvent kontrollen och besiktningen skall utföras, vilka punkter som skall kontrolleras och vem som ansvarar för att kontrollen blir utförd.

Exempel editerbar belastningsskylt

”Ingenting av det vi gör är värt att offra liv eller hälsa för”

Baserat på omfattande användning och erfarenhet inom industrin är åtgärdsnivåer som ger en rimlig balans mellan säkerhet och praktisk användning framtagna i Standarden SS EN 15635. Denna anses allmänt vara en kompromiss mellan behovet av att skapa en säker arbetsmiljö och samtidigt tolerera de skador som smärre stötar och slag kan orsaka i miljöer med reglerade förhållanden.

Företagen har ett behov av att få opartiska planerade kontroller genomförda. Dessutom skall kontroller och besiktningar genomföras efter om-, tillbyggda och flyttade lagerinredningar.

Mobile inspector bistår certifierade besiktningsmän som har säkerställd kompetens för att utföra besiktningar av lagerinredningar mot gällande produktstandarder som SS-EN 15635 och andra tillämpliga SS-EN standarder samt äldre SS standarder.