mobile-inspector

Besiktningssystem - Mobile Inspector®

Besiktningssystem - Mobile Inspector®

Plattform för mobil datainsamling - När du behöver mobil besiktning

Anpassat för små och medelstora företag
Ett modernt besiktningssystem 100% anpassat till din arbetsprocess.

Många tillämpningar

Besiktning, inventering, kontroller, riskanalys, arbetsordrar och mycket mer

Datainsamling offline

Jobba upp till en heldag med datainsamling utan nätverk och batteriladdning

Synkronisera

Modern integration ger dig full frihet att kommunicera med andra applikationer både internt och externt

Rapportera resultatet/insats

Systemet kan skapa automatiserade PDF och Excelrapporter på resultaten

Ute på fältet

När du behöver vara ute på fältet och besiktiga många objekt eller dokumentera objekts beskaffenhet är Mobile Inspector ett utmärkt verktyg.

Systemets är skapat för att enkelt kunna anpassas till ditt arbetsflöde ute i fält med iPhone/iPads. Mejla sedan protokoll direkt eller synka tillbaka data för rapportgenerering eller vidare bearbetning på kontoret. Inte minst viktigt är att detta kan ske offline helt oberoende på om din iPad har en uppkoppling till internet eller inte.

Ute på fältet - iPad
Vill du veta mer? Ring oss på 031-723 20 20eller maila oss

Många tillämpningar

Idag jobbar våra kunder med olika tillämpningar såsom besiktning, arbetsorder och försäljning ute i fält. Gemensamt är att data kan synkas från mobila enheter till en central databas. Premiums Projekthantering och CRM & Ordersystem går att koppla till för ett komplett arbetsflöde eller så kan vi integrera mot befintliga system. Systemet går även att koppla mot externa system. Tex hämtar vi idag fastighetsägaruppgifter från lantmäteri och kartuppgifter från tex Google.

Registrera data på fältet

Data kan inmatas ur färdiga värdelistor eller som ren text/siffer inmatning. Fotografering/filmning direkt in i databasen sker med den inbyggda kameran som finns i både iPhone och iPad. Som tilläggsprodukt finns även möjlighet att skissa anvisningar på bilder direkt i systemet.

Det finns stöd för olika tangentbord vid inmatning av tecken såsom t.ex. numeriskt, URL eller telefon m.fl. Det går t.ex. att peka på en knapp och hamna direkt i kameraläge eller direkt börja spela in ljud. Det går att svepa med två fingrar för att byta post. Med glidkontroller i FileMaker Go går det att svepa med fingrarna för att komma till olika inmatningsdelar.

Det går att gömma objekt som inte är aktuella för datainmatning i en viss kontext. Det går att scanna flera streckkodstyper och tolka dem. Vi kan även signera ett protokoll/dokument med en skriven signatur direkt på skärmen.

Data kan inmatas ur färdiga värdelistor eller som ren text/siffer inmatning. Fotografering/Filmning direkt in i databasen sker med den inbyggda kameran som finns i både iPhone och iPad. Som tilläggsprodukt finns även möjlighet att skissa anvisningar på bilder direkt i systemet.

Det finns stöd för olika tangentbord vid inmatning av tecken såsom t.ex. numeriskt, URL eller telefon m.fl. Det går t.ex. att peka på en knapp och hamna direkt i kameraläge eller direkt börja spela in ljud. Det går att svepa med två fingrar för att byta post. Med glidkontroller i FileMaker Go går det att svepa med fingrarna för att komma till olika inmatningsdelar.

Det går att gömma objekt som inte är aktuella för datainmatning i en viss kontext. Det går att Scanna flera streckkodstyper och tolka dem. Vi kan även signera ett protokoll/dokument med en skriven signatur direkt på skärmen.


Rapportera resultatet

När all datainsamling är genomförd är det enkelt att direkt skapa PDF eller Excel rapporter som kan mejlas vidare. Det går också att synka tillbaka informationen och skapa automatiska rapporter i excel eller pdf format. Det är även möjligt att mot tillägg skapa rapporten direkt i Wordformat. Automatiskt genererade listor med bilder och text fungerar utmärkt i fasta kolumner och positioner.

Koppla med andra system

Det går att både inhämta objekt från andra system samt överföra registrerad data på objekt tillbaka.

Kopplingarna kan byggas som filöverföringar eller som en webbtjänst.

Användningsområden

Egenkontroll-lägenhetsbesiktning

Egenkontroll lagerinredning / utrustning mm

Mobile inspector är ett professionellt verktyg för som sedan flera år används för egenkontroller/ besiktning av utrustning såsom tex pallställ / lagerinredning enligt gällande SS EN-standard, Arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöverkets föreskrifter.

Mobile inspector bistår egenkontrollanten att tydliggöra de krav som finns angivna i:

  • AFS 2006:4 ”Användning av arbetsutrustning”
  • AFS 1981:15 ”Skydd mot skada genom ras”
  • AFS 2001:1 ”Systematiskt arbetsmiljöarbete”

Besiktningen kan ske var som helst utan koppling till internet och tar dokumentationen till en helt ny nivå.

Underlättar genomförandet

Strukturerar genomförandet av egenkontroller
 

Fotodokumentation

Möjliggör att fotodokumentera brister och fel i samband med besiktningen/kontrollen

Automatiserade protokoll

Underlättar efterföljande rapportering med automatiserade och tydliga protokoll

Statistik

Skapar statistik för analys av möjliga brister i utrustningar och inredning
 

Mervärden för både besiktningsman och anläggningsägare

Mobile inspector är ett lättanvänt besiktningsverktyg som kraftigt förenklar besiktning/kontroll av lagerinredningar. Applikationen fungerar offline dvs oavsett var i lagerlokalen man befinner sig även där man inte har möjlighet att nå internet.

Besiktningen utförs enligt ”trafikljusprincipen”. Det innebär att Grön anmärkning = kräver ingen åtgärd, Gul anmärkning = kräver åtgärd inom 4 veckor, Röd anmärkning = kräver omedelbar åtgärd. Denna enkla princip ger snabbt en bra översikt över lagerinredningens status.

Den färdiga rapporten uppdelad enligt färgerna ovan visar sedan tydligt i detalj vilka eventuella brister som upptäckts och anläggningsägaren kan med fördel använda rapporten som underlag för reparatörer.

Systemet ger inspektören alla de vanligaste felkoderna för besiktningen. Det finns även fritextrader som gör det möjligt att beskriva bristens art. Var och hur bristen ser ut går också att dokumentera med hjälp av din iPad-kamera.

Oavsett vilken standard som lagret är uppfört enligt kommer besiktning att kunna utföras i enlighet med Arbetsmiljöverkets föreskrifter. Mobile inspector hjälper såväl inspektören som anläggningsägaren att hålla reda på när nästa besiktning/kontroll ska ske. (var 12:e månad).Varje inspektör har sina kunder/uppdrag skyddade från insyn (ingen annan “Mobile Inspector”-användare kan se dina besiktningar/kunder).

Mobile inspector – anläggningsägarens trygghet

Ansvaret för ett lagers säkerhet, användning och driftförhållanden åligger användaren av lagret. Användaren skall förvissa sig om att de personer som arbetar med lagerhanteringen har erforderlig kunskap och vet vad de har att iaktta för att undgå riskerna i arbetet. Nästan alla skador på lagerinredningar orsakas av den mekaniska hanterings-utrustning som rör sig i eller omkring lagerinredningen.

Varje skada minskar lagerinredningens brottlastkapacitet i någon grad och urholkar därmed tillverkarens säkerhetsfaktorer. Användaren ska vara medveten om detta och förstå behovet av noggrann övervakning av lagerinredningen för att säkerställa att alla skador identifieras och åtgärdas omedelbart på lämpligt sätt.

Det är dessa krav som Mobile inspector adresserar.

I Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2006:4 anges tydligt i 17-21 §§ att arbetsutrustning som slits eller åldras skall genomgå regelbundna kontroller.

Arbetsgivare skall därmed ha rutiner för att fortlöpande kontrollera att lagerinredningen inte har förändrats eller skadats så att risk för olycka föreligger, vilket också framgår av 8 § i AFS 2001:1 om Systematiskt arbetsmiljöarbete.

I enlighet med 5 § i AFS 2001:1 skall företaget ha rutiner där det klart framgår hur frekvent kontrollen och besiktningen skall utföras, vilka punkter som skall kontrolleras och vem som ansvarar för att kontrollen blir utförd.

Lägenhet

Systemstöd lägenhetsbesiktning

Mobile inspector är ett professionellt it-stöd för in- och utflyttningsbesiktning av lägenheter. Systemet är snabbt och fungerar offline i utrymmen utan mobil täckning. Systemet skapar automatiskt besiktningsprotokoll i PDF format som kan undertecknas av berörda parter direkt på skärmen.

Systemet är byggt enligt en så kallad ledstångsprincip där användaren får assistans med vad som skall kontrolleras rum för rum. Avvikelser kan dokumenteras med avvikelsens art. Det går också att komplettera en avvikelse med foto och fritext.

Onormalt slitage kan kopplas till fastighetsägarens prislista för snabbare hantering av hyresgästens skuld.

Det finns möjlighet att komplettera systemet med en areamätning för att stämma av att lägenheten uppfyller kontraktets area.

Besiktningen kan ske var som helst utan koppling till internet och tar dokumentationen till en helt ny nivå.

Det går att synkronisera besiktningsprotokoll till en central databas där också tidigare protokoll går att hämta.

Underlättar genomförandet

Strukturerar genomförandet av egenkontroller
 

Fotodokumentation

Möjliggör att fotodokumentera brister och fel i samband med besiktningen/kontrollen

Automatiserade protokoll
 

Underlättar efterföljande rapportering med automatiserade och tydliga protokoll

Underlättar för fastighetsägaren

Systemet spar tid och underlättar för fastighetsägaren med jämförelser från tidigare genomförda besiktningar

Mervärden för både besiktningsman och fastighetsägare

Mobile inspector är ett lättanvänt besiktningsverktyg som kraftigt förenklar besiktning/kontroll av lägenheter. Applikationen fungerar offline dvs oavsett var i lägenheten man befinner sig även där man inte har möjlighet att nå internet.

Besiktningen av en lägenhet utförs enligt ”ledstångsprincipen”. Det innebär att användaren har ett fördefinierat antal rum som skall besiktas och varje rumstyp har ett definierat antal frågor som skall besvaras. Denna enkla princip ger snabbt en bra översikt över lägenhetens status. Den färdiga rapporten uppdelad med vad som är i sin ordning och visar sedan tydligt vilka eventuella brister som upptäckts.

Systemet ger inspektören alla de vanligaste felkoderna för den okulära besiktningen. Det finns även fritextrader som gör det möjligt att beskriva bristens art. Var och hur bristen ser ut går också att dokumentera med hjälp av den inbyggda iPad-kameran.

Oavsett vilken storlek och beskaffenhet det är på lägenheten kommer besiktningen att kunna utföras i enlighet med den mall som har definierats av fastighetsägaren.

Mobile inspector hjälper såväl besiktningsmannen som fastighetsägaren att hålla reda på hur skicket har förändrats sedan föregående besiktning.

Varje fastighetsägare har sina fastigheter skyddade från insyn (ingen annan “Mobile Inspector”-användare kan se dina besiktningar/fastigheter).

Mobile inspector – ett professionellt verktyg

Mobile inspector lägenhetsbesiktning tillser så att såväl avflyttande som nya hyresgäster får en rationell och professionell behandling för lägenhetens skick.

Systemet bistår fastighetsägaren att inte missa egendom där fastighetsägaren har ett underhållsansvar. Tillförd egendom kan enklare avgöras genom jämförelse med protokoll från tidigare inflyttning.

Fastighetsägaren kan med fördel använda rapporten från Mobile inspector som underlag för reparatörer.

Med hjälp av enkla färgsymboler graderas avvikelser och skador så att det blir enkelt enkelt att läsa protokollet.Det går att koppla avvikelsernas art till en färdig prislista.

Redan vid besiktningstillfället kan hyresgästens underskrifter läggas direkt läsplattan för att effektivisera administrationen.

Protokollet går att mejla till hyresgästen direkt vid besiktningstillfället eller kan skrivas ut och skickas när väl en skrivare finns tillgänglig.

Det finns möjlighet att komplettera systemet med en bokningsmodul där tid för besiktning kan bokas och aviseras till berörda parter.

Kontroll av lägenhetens area

Det går att komplettera Mobile Inspector med funktion för att mäta lägenhetens yta.

Med systemet mäts bara de utrymmen som ligger inom lägenheten.

Många lägenheter som mäts har en area som avviker mot den angivna. Ofta beror avvikelserna i arean på att regler och standard för hur en mätning ska göras har ändrats över tiden.

Mobile inspector utför areamätning enligt Svensk standard SS 21054:2009. Areauppgiften kan användas i samband med fastighetstaxering, bygglovsansökan, hyresavtal samt köp och försäljning av bostäder.

Areauppgiften kompletterar en besiktning och kommer på samma protokoll som denna.

Överlåtelsebesiktning

Överlåtelsebesiktning med Mobile inspector

Är du ute på fältet och gör många överlåtelsebesiktningar och lägger mycket tid på dokumentationen i efterhand?

Då är Mobile Inspector ett verktyg som kommer att spara tid både under besiktningen och i ditt efterarbete. Systemet är skapat för att du enkelt ska kunna utföra din besiktning på traditionellt vis fast nu direkt i en iPad.

När du är klar genereras utlåtandet helt automatiskt i PDF format utifrån inmatade värden vilket sparar tid och minimerar felkällor när informationen inte behöver överföras från oklara anteckningar.

Besiktning med Mobile Inspector sker i en iPad i så kallat offline – läge vilket innebär att appen funkar snabbt överallt oavsett mobiltäckning.

Applikationen är framtagen i samarbete med Svenska Byggingenjörers Riksförbund SBR och är godkänd med SBRs mallar för överlåtelsebesiktning.

Underlättar genomförandet

Mobile inspector skapar automatiskt en uppdragssbekräftelse som kan skickas till beställaren.

Ingen information behöver matas in dubbelt utan återanvänds i efterföljande utlåtande. Systemet använder textmallar som kan lätt kan infogas i besiktningarna.

Dokumentera funna brister

Oavsett om det är en text underavsnitten “Notering”, “Riskanalys” eller “Fortsatt teknisk utredning” är det enkelt att lägga till punkter där brister eller riskkonstruktioner upptäcks. Förutom textdokumentationen möjliggör vi att du på ett enkelt sätt kan fotodokumentera funna fel och riskbedömningar.

Bibliotek av färdiga texter

Redan från start finns ett färdigt bibliotek av textmallar av vanligt förekommande riskkonstruktioner samt ofta använda noteringar.

Du kan närsomhelst utöka och förändra textmallarna med dina skrivningar. Det går enkelt att söka fram en text när du håller på att lägga till en funnen risk eller brist.

Sparar tid

Systemet sparar tid och underlättar för besiktningsmannen som enkelt kan påföra Noteringar, Riskanalys samt Fortsatt teknisk utredning inom den byggnadsdel man för tillfället befinner sig inom. Det innebär tidsbesparing både under utförandet och för dokumentationen efter besiktningen. Det automatiskt genererade utlåtandet är komplet med Försättsblad, innehållsförteckning och alla villkorsbilagor enligt SBRs mall.

Okulärbesiktning med iPad enligt SBR modellen och med backup i molnet

Mobile Inspector för överlåtelsebesiktning är framtaget tillsammans med SBRs styrgrupp. Det innebär att utlåndandet alltid följer den mallversion som vid var tid gäller från SBR.

Principen för besiktningen är enkel och innebär att noteringar löpande läggs in i den byggnadsdel som avvikelser eller “inget att notera” hittas. Det spelar ingen roll i vilken ordning som besiktningen görs utan det är din arbetsgång som gäller. Det går att skapa mallar för att redan från start lägga in vissa punkter som inte skall missas vid besiktningen. Det finns också en online manual från SBR med de riktlinjer som vid var tid gäller för SBR modellen.

En viktig princip är att det snabbt går att göra en notering i systemet vid rundvandring tillsammans med beställaren. Senare kan du enkelt komma tillbaka till dessa noteringar och fylla på med en standardtexter eller egna meningar. Det finns färdiga värdelistor för de vanligaste meningarna i samband med en avvikelse. Allt du skriver in och alla anteckningar landar snyggt i ditt utlåtande som du kan skriva ut eller skicka som en PDF till din beställare. Är du nöjd med en viss ny skrivning går det enkelt att lägga till just den i ditt bibliotek av färdiga texter.

På de punkter där noteringar behöver göras kan en eller flera avvikelser skapas. Texterna läggs under avsnitten Noteringar, Riskanalys eller Fortsatt teknisk utredning. Det är även möjligt om fastighetsägaren tillåter att göra en intern fotodokumentation på en avvikelse. Det är du som besiktningsman som avgör om denna funktion skall användas i systemet.

Med Mobile Inspector ingår alltid en molntjänst som gör att du alltid kan backa upp dina besiktningar och vara trygg i att dessa backuper på ett säkert sätt lagras för framtiden.

Det går att uppgradera Mobile Inspector till en Pro-version som innebär att du även kan fortsätta att bearbeta din besiktning i en PC hemma på kontoret. Detta kräver att du har ett bredbandsabonnemang.

Enkelt tillvägagångssätt

Precis som vanligt finns överlåtelsebesiktningens fyra steg att gå igenom och fylla i.

Handlingar,Okulär besiktning, Riskanalys och Fortsatt teknisk analys.

Det är databasen över färdiga meningar som utgör den stora vinsten vid protokollskrivandet. Det går naturligtvis att skriva meningar på egen hand men registret över färdiga meningar som kan justeras i efterhand utgör en stor tidsbesparing.

Detsamma gäller för riskanalys och fortsatt teknisk utredning. Även här finns färdiga meningar för de vanligast förekommande alternativen.

Fakturera direkt

När du är klar med din besiktning och det börjar närma sig att fakturera din beställare kan du lägga till tjänsten fakturering.

Eftersom alla uppgifter bör vara ifyllda av vem som har beställt besiktningen, så finns även fakturaunderlaget på vem som ska betala.

Så med få enkla klick kan du även skicka iväg din faktura till kunden.

Samarbete med SBR (Svenska Byggingenjörers Riksförbund)

SBR Byggingenjörerna är en ideell yrkesorganisation.

Vi samarbetar med SBR och använder deras mallar för besiktningen.

Appen är också byggd enligt den struktur som SBR godkänner.

På det viset är det en enkel övergång från att göra sina besiktningar på det traditionella sättet med papper och penna.

Samtidigt går det att bygga på med egna färdiga mallar för texterna till exempelvis fortsatt teknisk utredning och riskanalys.

Mobile Inspector Pro

Mobile inspector - Pro

Mobile Inspector Pro är ett komplett it-stöd för att hantera administrationen av återkommande besiktningsuppdrag.

Systemet är en omtyckt kombination av ett snabbt och lättanvänt verktyg för besiktningsmän ute i fält samtidigt som det är ett avancerat systemstöd för hela processen från införsäljning till fakturering av uppdragen.

Systemet har vuxit fram ur praktiskt arbete bland våra kunder och alla funktioner är noga testade för vad som fungerar i det dagliga arbetet.

Många tillämpningar

Överlåtelse, Entreprenad, Hiss, OVK, Arbetsmiljö, Lagerinredning, Bilbesiktning och många fler exempel på återkommande besiktningar finns.

Mobilt offline med synk

Snabbt och smidigt i fält utan nätverk och batteriladdning. Snabb synk av vad som skall göras och det som gjorts.

Tidspbesparande

Sparar tid och ger ökad kontroll så att inget missas. Underlättar efterföljande protokollskrivning, rapportering och fakturering.

Kraftfull funktionalitet

Funktioner som kopplats samman i ett arbetsflöde är bland annat Objektbevakning, Planering, Avisering, Besiktning, Checklistor, Protokoll, Skyltar, Fakturering, CRM.

Full kontroll i arbetsprocessen

Mobile inspector är verktyget där du planerar, aviserar, genomför och administrerar besiktningar löpande. Systemets styrkor ligger i att hela tiden ge dig full kontroll av vad som skall göras, vad som pågår och vad som är klart. Användare av Mobile inspector upplever verktyget som enkelt och roligt att använda. Detta har åstadkommits med kraftfulla sökfunktioner och ett enkelt gränsnitt som fungerar på samma sätt var man än jobbar.

Molntjänst där licenser, drift och support ingår

Det är enkelt att komma igång med Mobile Inspector. Allt som behövs för att köra systemet är inkluderat i priset. Det är endast din egen hårdvara och anslutning till internet som som du behöver tänka på. Det finns heller ingen bindningstid annat än det kvartal som för tillfället rullar.

Vi på Square Moon är av övertygelsen att vi når längre om vi endast har nöjda kunder utan inlåsning i vårt kundregister.

Systemet driftas på en av Sveriges bästa IT-driftcentraler med SLA nivåer över 99% och ett backupschema som flera gånger dagligen säkrar din data.

Oavsett var man jobbar i systemet finns ett online supportsystem tillgängligt. Här kan administratörer direkt få svar på frågor om systemets funktioner samt önska tillägg på utökad eller annan funktionalitet.


Detta hanterar Mobile Inspector Pro

Några frågor? Ring oss på 031-723 20 20

eller